Dolichovespula norwegica - The Reykjavik Grapevine

Dolichovespula norwegica