Dolichovespula norwegica — The Reykjavik Grapevine

Dolichovespula norwegica